Tee Hai Chem Pte Ltd 四海化工私人有限公司 Singapore Tel: +65 6862 5655 Fax +65 6862 5855